Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej mailem, na elektroniczny adres firmy.
Mail: kontakt@trychologiakosmetyczna.pl

Reklamacje e-book, plakat

Klient może zgłosić reklamację na adres kontakt@trychologiakosmetyczna.pl w przypadku, gdy:

 1. Zakupiony produkt okaże się uszkodzony(plakat) lub nie uruchamia się pomimo użycia zalecanego oprogramowania (e-book).
 2. Klient dokona zapłaty za produkt, a nie otrzyma linku do pobrania ebook-a.
 3. Klient poinformuje sklep.trychologiakosmetyczna.pl o braku dostępu do produktu, a w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu.

Reklamacji nie podlega wygaśnięcie linku, pod którym znajdował się e-book po 30 dniach od jego udostępnienia. Wygaśnięcie linku jest związane z bezpieczeństwem w sieci i prawami autorskimi obejmującymi ebook’a.

Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl potwierdzenia zapłaty dokonanego przez Klienta np. poprzez wygenerowanie potwierdzenia przelewu lub zaksięgowania wpłaty. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów i świadczenia (e-booki, szkolenia), które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone). Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

Sklep.trychologiakosmetyczna.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

Reklamacja szkolenia

 1. Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać mailem, na elektroniczny adres firmy: kontakt@trychologiakosmetyczna.pl.
 3. Mail zawierający reklamację powinien zawierać:
  1. dane kontaktowe do uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e‑mail,
  2. nazwę i datę usługi, wobec której zgłasza się zastrzeżenie,
  3. przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu,
  4. uzasadnienie reklamacji,
  5. proponowany sposób rozwiązania sprawy — oczekiwania wobec firmy Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska, np. udostępnienie dodatkowych materiałów dydaktycznych, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia, bezpłatne powtórzenie szkolenia z zastrzeżeniem, że średnia (wszystkich uczestników szkolenia) ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z poszkoleniowej ankiety ewaluacyjnej, co pozwala uniknąć subiektywizacji ocen poszczególnych uczestników szkoleń.
 4. Zwrot kosztów usługi (bez wpłaconego zadatku) odbywa się wyłącznie w przypadku niestawienia się osoby przeprowadzającej szkolenie w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika/ uczestnikach o zmianie terminu/ odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną. Jeśli niedyspozycja leży po stronie kursanta lub szkoleniowca i jest związana z nieprzewidywalnymi sytuacjami jak np. choroba, kwarantanna lub inna nagła sytuacja życiowa - indywidualnie rozpatrzony zostanie w zależności od przypadku nowy termin szkolenia bez ponoszenia dodatkowych finansowych kosztów obydwu ze stron.
 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 6. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Firma Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad.
 7. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Koszty wysyłki i opakowania

Koszty wysyłki i opakowania w przypadku produktów fizycznych są pokrywane przez sklep. Wysyłka i udostępnienie e-booków jest darmowa i ma postać linku do pobrania ebooka.

Koszty zwrotów

Koszt zwrotu produktu fizycznego (plakatów) leży po stronie klienta, który dokonuje zwrotu.

Zwrotu kosztów po uwzględnieniu reklamacji dokonujemy na numer konta, z którego został wykonany przelew dotyczącej reklamacji. W sytuacji płatności gotówkowej zwrot może być wykonany w formie gotówki lub na podany, zweryfikowany nr konta bankowego.

Język obsługi reklamacji i kontaktu ze sklepem

Wszelkie reklamacje oraz oficjalny kontakt obsługiwany jest w języku polskim

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu znajduje się pod https://sklep.trychologiakosmetyczna.pl/content/3-regulamin-sklepu